Změny od 1.7.2022 (Zákon 250/2021 Sb.)

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice

Vyhláška 50/78 Sb.NV 194/2022
§ 3 Pracovníci seznámeníOsoba školená (seznámená)
§ 4 Pracovníci poučení§4 Osoba poučená
§ 5 Pracovníci znalí§5 Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“
§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost§6 Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“
§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti 
§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatel.
způsobem a pro řízení provozu
§7 Osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“
§ 9 Pracovníci pro provádění revizí§8 Revizní technik
§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektováníObsaženo v „vedoucí elektrotechnik“
§ 11 kvalifikace ve zvláštních případechObsaženo v „elektrotechnik“ a „vedoucí elektrotechnik“

*Platnost stávajících osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb zůstává zachována, tj. 3 roky ode dne vystavení.

§6 Osoba znalá pro samostatnou činnost „elektrotechnik“

Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona.

Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Osoba znalá se po 3 letech stane osobou poučenou, pokud nedojde k dalšímu přezkoušení.

Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých vykonávaných činností osoba odpovědná za el. zařízení. Pro osoby bez el. praxe stanoví dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky, po dobu minimálně 1 roku.

§7 Osoba znalá pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“

Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona*. * Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální délka požadované odborné praxe k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí:

  • 2 roky pro rozsah E2A a E3A                (E1 – bez omezení napětí, E2 – do 1000V)
  • 3 roky pro rozsah E1A, E2B a E3B        (E3 – hromosvody, E4 – spotřebiče)
  • 4 roky pro rozsah E1B                          (A – bez nebezpečí výbuchu, B – s nebezpečím výbuchu)

(Z doby praxe musí být absolvována praxe na el. zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku.)

Odborná kvalifikace:

1) ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 2) ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské či doktorské vzdělání z oblasti vzdělávání Elektrotechnika, 3) ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, 4) ukončené vysokoškolské bakalářské, magisterské či doktorské vzdělání z jiné oblasti vzdělávání, které obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, 5) úplná profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu* a zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“,

Osoba odpovědná za elektrická zařízení u právnické osoby, nebo podnikající FO provozující EZ je na základě rizik pro konkrétní činnosti na EZ oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací. V tomto případě vystaví osoba odpovědná za EZ písemný doklad podle vzoru v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1000 V AC nebo do 1500 V DC v objektech bez nebezpečí výbuchu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.