Lhůty revizí

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3
Revize bleskosvodů podle NF C 17-102
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx
Revize a kontroly el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí Třídy vnějších vlivů Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy – může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů dle ČSN 34 1390 (Zrušeno NV 190/2022 Sb.)

Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny ostatní 5


Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3
Maximální interval mezi revizemi LPS (bleskosvodu) dle ČSN EN 62305-3 ed.2 (čl.7)

Hladina ochrany Vizuální kontrola (rok) Úplná revize (rok) Kritické systémy úplná revize (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Revize bleskosvodů podle NF C 17-102
Lhůty pravidelných revizí ESE (aktivních) bleskosvodů dle NF C 17-102 (francouzská norma)

Hladina ochrany Běžný interval (rok) Zkrácený interval (rok)
STUPEŇ I 2 1
STUPEŇ II 3 2
STUPEŇ III 3 2
POZNÁMKA: Zkrácený interval se doporučuje v korozívním prostředí.
Kromě toho by měl být systém ochrany proti blesku zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění stavby, opravám či zasažení bleskem.
POZNÁMKA: Údery bleskem mohou být zaznamenány počitadlem blesků nainstalovaném na jednom ze svodů.

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx
Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory Doporučená lhůta
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) 1 rok
místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) 3 roky
staveniště a demolice (oddíl 704) 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) 3 roky
omezené vodivé prostory (oddíl 706) 3 roky
zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) 5 let
parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) 1 rok
venkovní osvětlení (oddíl 714) 4 roky


Revize a kontroly el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
Od června 2007 může revize elektrických spotřebičů provádět již jen revizní technik
Lhůty pravidelných revizí

Skupina Třída ochrany Držené v ruce Přenosné
Třídy I Třídy II a III
A vždy před vydáním uživateli a dále podle skupiny jejich používání
B I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
II a III 1x za 6 měsíců
C I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
II a III 1x za 12 měsíců
D I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E I. II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti