Musíme provádět revize?

Výchozí revize elektrických zařízení

Výchozí revize elektrických zařízení se provádí na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před uvedením do provozu. Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– název, adresa dodavatele montážních prací a evidenční číslo jeho oprávnění
– písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
– záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení
– doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
– doklady k elektrickým spotřebičům, které jsou součástí elektroinstalace
– doklady stanovené příslušným předpisem

Často opomíjenou skutečností je, že elektrické rozváděče (a to i bytové rozvodnice) jsou výrobky. Rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2, musí mít doklady, provedené zkoušky a ověření, na dostupném místě musí mít štítek výrobce rozváděče obsahující: označení výrobce, typové označení nebo identifikační číslo, prostředky určení data výroby, příslušnou normu ČSN EN 61439-X, typ proudu, jmenovité napětí, stupeň ochrany krytem a hmotnost pokud je větší než 30kg.

Další častou závadou bývá nedostatečné nebo i chybějící hlavní ochranné pospojení v objektu a uzemnění elektroinstalace!

Pravidelná revize elektrických zařízení

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních, předešlo se možným škodám na majetku a nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. Pravidelná revize provozovaných elektrických zařízení se provádí pravidelně ve stanovených lhůtách.

Podklady pro provádění pravidelné revize jsou:

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
– zpráva o výchozí revizi a předchozí revizi
– záznamy o provedených kontrolách při pracích prováděných na elektrickém zařízení
– doklady o dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

Mimořádná revize elektrických zařízení

Mimořádné revize elektrických zařízení se většinou provádějí po pojistných událostech, např. vyhoření, vytopení, úder bleskem apod.

Staré elektroinstalace a elektrická zařízení

Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem.