Kontroly a měření nouzového osvětlení

Měření nouzového osvětlení se provádí zejména ke kolaudaci a na vyžádání hygieny. Mimo měření intenzity NO se provádí i revize. Tu požaduje zpravidla stavební úřad a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení, nebo kontrola provozuschopnosti nouzového únikového osvětlení. Tu požadují zejména hasiči a opakuje se v periodě 1 rok.

Před vaší objednávkou doporučujeme zjistit, jaké měření, či kontrolu, budete potřebovat. Případně můžete objednat měření i zkoušku. (Jedná se o dva různé produkty.) V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.

Nouzové osvětlení

Nouzové světlo

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl. 3.1 ČSN EN 1838 rozumí osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Jedná se tedy o rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí. Nouzové únikové osvětlení se dle ČSN EN 1838 dělí na nouzové osvětlení únikových cest dle čl. 3.4, protipanické osvětlení dle čl. 3.5 a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl. 3.6.

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účel protipanického osvětlení

Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. Protipanické osvětlení se používá v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty. Tj. v halách, v prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 nebo v menších prostorech, pokud je v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidé.

Účelem nouzového osvětlení prostor s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního osazenstva v daném místě.

Zpět na měření osvětlení.