Měření sdruženého osvětlení

Měření sdruženého osvětlení

Při sdruženém osvětlení se vnitřní prostor budovy nebo jeho funkčně vymezená část záměrně osvětluje současně jak denním, tak i doplňujícím umělým světlem. Tím se mohou vytvářet příznivé podmínky vidění i zrakové a celkové pohody prostředí v případech, kdy samotné denní světlo je pro momentální nebo trvalé využití prostoru nedostatečné buď svou úrovní, nebo svým prostorovým rozložením.

Sdružené osvětlení umožňuje využití vnitřních prostorů zejména:

 • v nově navrhovaných objektech, ve kterých nemůže být docíleno vyhovující denní osvětlení pro předpokládané zrakové činnosti z vážných objektivních příčin. Jedná se o budovy v husté zástavbě s velkým stíněním okolními objekty, budovy se složitou dispozicí a komplikovaným provozem atd.
 • v budovách s vyhovujícím denním osvětlením, ve kterých krátkodobě v některých prostorech, nebo jejich částech, denní osvětlení nevyhovuje pro momentální činnosti rozložením světelného toku. Například při bočním denním osvětlení v situacích, kdy převažující směr osvětlení ze strany je nevyhovující.
 • ve starších objektech, ve kterých jsou prostory s nedostatečným denním osvětlením, protože v době jejich výstavby ještě nebyly dostatečné znalosti o významu a potřebné úrovni denního osvětlení pro dané zrakové činnosti. V tom období nebyly ani předpisy obsahující podrobné požadavky na úroveň a kvalitu denního osvětlení a metody pro navrhování a posuzování.

Základní požadavky na měření sdruženého osvětlení

Celkové sdružené osvětlení ve vnitřních prostorech nově navrhovaných staveb, nebo jejich funkčně vymezených částech. Při trvalém pobytu lidí je možné pouze v odůvodněných případech, kdy ze závažných příčin, (např. provozních, technologických, mikroklimatických, urbanistických atd.), není možné bez újmy na jiných společensky důležitých činitelích stavby docílit vyhovujícího denního osvětlení. Z toho však jsou vyloučeny vnitřní prostory, u kterých je vyhovující denní osvětlení součástí podmínek důležitých pro zdraví jejich uživatelů. Podle ČSN 73 0580 -1 čl. 4.2.2 Jedná se např. obytné místnosti, denní místnosti předškolních zařízení, učebny škol atd.

Krátkodobě je možné použít sdruženého osvětlení (doplňujícího umělého osvětlení) ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí a vyhovující úrovni denního osvětlení v odůvodněných případech. Zejména při potřebě odlišného rozložení světla a převažujícího směru osvětlení, než poskytuje denní světlo. (Např. při skupinovém vyučování s různorodou orientací pracovních míst ve vnitřních prostorech s jednostranným bočním denním osvětlením, při kterém na některá pracoviště dopadá převažující směr denního osvětlení zezadu a vzniká nežádoucí stínění).

Při rekonstrukcích a modernizacích budov je možné i ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí použít dlouhodobě sdruženého osvětlení. To jest záměrného současného osvětlení denním světlem a doplňujícím umělým světlem za splnění podmínek:

 • nesmí se měnit účel vnitřních prostorů (případně pro novou funkci vybrat prostor s denním osvětlením pro tuto funkci vyhovujícím),
 • sdruženým osvětlením se musí zlepšit dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení.

Při sdruženém osvětlení se musí navrhovat a posuzovat nejen jeho obě složky, tedy denní i umělá, ale také sdružené osvětlení jako celek ve vzájemné vazbě obou složek.

Měření sdruženého osvětlení

Rozmístění světel

 • s vyhovujícím denním osvětlením, odpovídajícím požadavkům ČSN 73 0580-1,
 • se sdruženým osvětlením, ve kterém je denní osvětlení nižší než požaduje ČSN 73 0580-1, ale vyhovuje požadavkům ČSN 36 0020-1,
 • s osvětlením pouze umělým, ve kterém je denní složka nižší, než požaduje ČSN 36 0020-1.

Normy a předpisy pro měření osvětlení:

 • ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov, Část 1: Základní požadavky
 • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov, Část 3: Denní osvětlení škol
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení